1. รายชื่อผู้ฝึกสอน สาขาร่มร่อน 2565 (PG Instructor)
 2. รายชื่อผู้ฝึกสอน สาขาร่มร่อน 2564 (PG Instructor)
 3. รายชื่อผู้ฝึกสอน สาขาร่มบิน 2565 (PPG Instructor)
 4. รายชื่อผู้ฝึกสอน สาขาร่มบิน 2564 (PPG Instructor)
 5. รายชื่อผู้ฝึกสอน สาขาสาขาเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ 2565 (AM Instructor)
 6. รายชื่อผู้ฝึกสอน สาขาสาขาเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ 2564 (AM Instructor)
 7. รายชื่อผู้ฝึกสอน สาขาโดดร่ม 2565 (PC Instructor)
 8. รายชื่อผู้ฝึกสอน สาขาโดดร่ม 2564 (PC Instructor)
 9. รายชื่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน สาขาร่มร่อน 2565 (PG Judge)
 10. รายชื่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน สาขาร่มร่อน 2564 (PG Judge)
 11. รายชื่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน สาขาร่มบิน 2565 (PPG Judge)
 12. รายชื่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน สาขาร่มบิน 2564 (PPG Judge)
 13. รายชื่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน ประเภทเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ 2565 (AM Judge)
 14. รายชื่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน ประเภทเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ 2564 (AM Judge)
 15. รายชื่อสมาชิกกีฬาทางอากาศ ประเภทร่มร่อน ประจำปี 2565 (Paragliding)
 16. รายชื่อสมาชิกกีฬาทางอากาศ ประเภทร่มร่อน ประจำปี 2564 (Paragliding)
 17. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศ ประเภทร่มบิน ประจำปี 2565 (Paramotor)
 18. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศ ประเภทร่มบิน ประจำปี 2564 (Paramotor)
 19. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศ ประเภทโดดร่ม ประจำปี 2565 (Parachuting)
 20. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศ ประเภทโดดร่ม ประจำปี 2564 (Parachuting)
 21. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศ ประเภทปีกร่อน ประจำปี 2565 (Hangliding)
 22. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศ ประเภทปีกร่อน ประจำปี 2564 (Hangliding)
 23. รายชื่อสมาชิกกีฬาทางอากาศประเภทเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ ประจำปี 2565 (Aeromodelling)
 24. รายชื่อสมาชิกกีฬาทางอากาศประเภทเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ ประจำปี 2564 (Aeromodelling)
 25. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศ ประเภทอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2565 (UAV)
 26. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศ ประเภทอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2564 (UAV)
 27. รายชื่อสมาชิกนักกีฬาทางอากาศ ประเภทอากาศยานอัลตร้าไลท์ ประจำปี 2564 (Ultralight)
 28. รายชื่อชมรม(ฝ่าย)กีฬาทางอากาศและการบิน ประจำจังหวัด 2565 (Air Sports Club)
 29. รายชื่อชมรม(ฝ่าย)กีฬาทางอากาศและการบิน ประจำจังหวัด 2564 (Air Sports Club)
 30. รายชื่อโรงเรียน ประจำปี 2565 (Air Sports Club)
 31. รายชื่อโรงเรียน ประจำปี 2564 (Air Sports Club)
 32. รายชื่อผู้ค้า-ผู้ผลิต ประจำปี 2565 (Sale & Producer)
 33. รายชื่อผู้ค้า-ผู้ผลิต ประจำปี 2564 (Sale & Producer)
 34. รายชื่อนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2565
 35. รายชื่อนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2564
 36. อาสาสมัครกีฬาทางอากาศ สาขาร่มร่อน ประจำปี 2565
 37. อาสาสมัครกีฬาทางอากาศ สาขาร่มร่อน ประจำปี 2564
 38. อาสาสมัครกีฬาทางอากาศ สาขาร่มบิน ประจำปี 2565
 39. อาสาสมัครกีฬาทางอากาศ สาขาร่มบิน ประจำปี 2564
 40. อาสาสมัครกีฬาทางอากาศ สาขาโดดร่ม ประจำปี 2565
 41. อาสาสมัครกีฬาทางอากาศ สาขาโดดร่ม ประจำปี 2564
 42. อาสาสมัครกีฬาทางอากาศ สาขาเครื่องบินวิทยุบังคับ ประจำปี 2565
 43. อาสาสมัครกีฬาทางอากาศ สาขาเครื่องบินวิทยุบังคับ ประจำปี 2564